Grant Project

โครงพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม สำหรับเยาวชน นักวิจัย นวัตกร และบุคคลทั่วไปใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน สนับสนุนโดย บพค.

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง

เป้าหมายของโครงการ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนโค้ดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ด และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับช่วงอายุ มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริง และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการย่อยที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการย่อยที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โครงการย่อยที่ 3 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

More information: https://sites.google.com/siit.tu.ac.th/buildingcoders/home?authuser=0

X