Meetings

Meeting

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 9.40-10.10 น. ผ่าน ZOOM Meeting

Meeting

TaCS-Meeting on 30 March 2023

Meeting

TaCS meeting for Anscse26 2023

ทีมงานคณะกรรมการฝ่าวิชาการและ Local Committee สมาชิกศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวน TaCS-CoE และ สมาคมวิทยาการละวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (CSEA) NECTEC NSTDA

Meeting

TaCS-CoE meeting on November 22, 2022 at ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ SC 2201

TaCS-CoE meeting for monthly meeting on November 22, 2022 ในวาระการประชุมที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีศูนย์ TaCS เป็นผู้ดำเนินการหลัก รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 26 (The 26th International.

Meeting

โครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. และคณะ ในโครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง.

Meeting

TaCS-CoE meeting on June 22, 2022 at TaCS meeting room SCL 606.

TaCS-CoE meeting for monthly meeting on June 22, 2022.

X