Meeting

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 9.40-10.10 น. ผ่าน ZOOM Meeting

Read More
Meeting

TaCS-Meeting on 30 March 2023

Read More
Meeting

TaCS morning meeting for Anscse26 2023

Read More
Meeting

TaCS meeting for Anscse26 2023

ทีมงานคณะกรรมการฝ่าวิชาการและ Local Committee สมาชิกศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวน TaCS-CoE และ สมาคมวิทยาการละวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (CSEA) NECTEC NSTDA

Read More
Meeting

TaCS-CoE meeting on November 22, 2022 at ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ SC 2201

TaCS-CoE meeting for monthly meeting on November 22, 2022 ในวาระการประชุมที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมีศูนย์ TaCS เป็นผู้ดำเนินการหลัก รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 26 (The 26th International Annual Symposium on.

Read More
Meeting

โครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. และคณะ ในโครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์.

Read More
Meeting

TaCS-CoE meeting on June 22, 2022 at TaCS meeting room SCL 606.

TaCS-CoE meeting for monthly meeting on June 22, 2022.

Read More
Meeting

TaCS-CoE meeting for prepare progress report to (Research Center of Excellence Project) on May 17, 2022 at TaCS meeting room SCL 606.

ระดมสมอง เพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูงของประเภทหน่วยวิจัย : (ศูนย์ความเป็นเลิศ)ปีงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 2564-2565 (18m)  รายงานครั้งที่ 3

Read More
X