TaCS Grant Project โครงพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม สำหรับเยาวชน นักวิจัย นวัตกร และบุคคลทั่วไปใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน สนับสนุนโดย บพค.
Grant Project

โครงพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม สำหรับเยาวชน นักวิจัย นวัตกร และบุคคลทั่วไปใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน สนับสนุนโดย บพค.

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง

เป้าหมายของโครงการ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนโค้ดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ด และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับช่วงอายุ มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริง และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการย่อยที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการย่อยที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โครงการย่อยที่ 3 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

More information: https://sites.google.com/siit.tu.ac.th/buildingcoders/home?authuser=0

Exit mobile version