Grant Project

สมาชิกนักวิจัย Tacs Center of Excellence นำโดย ศ.ดร.ภูมิ คำเอม และ รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Beyond Coding (โครงการย่อยที่3)

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Beyond Coding (โครงการย่อยที่ 3) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงาน N46 (S4P21) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเทียง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น หัวหน้าโปรแกรมใหญ่

Read More
Grant Project

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ TaCS-Center of Excellence ทั้งสามท่าน ที่ได้รับทุน บพค. ทุนวิจัยแกนนำในภาคีสำคัญของโลก ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ TaCS-Center of Excellence ทั้งสามท่าน ที่ได้รับทุน บพค. ทุนวิจัยแกนนำในภาคีสำคัญของโลก ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเรื่อง “โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์.

Read More
Grant Project

การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน สนับสนุนโดย บพค.

เพื่อยกระดับให้นักวิจัยไทยได้เป็นแกนนำในภาคี สำคัญของโลก ด้านพลังงานหมุนเวียนสำหรับ ลดใช้คาร์บอน พัฒนาแพลทฟอร์มในการยกระดับนักวิจัยไทย ให้เป็ ผู้นำในภาคีเครือข่ายโลกในด้านเทคโนโลยี สำหรับพลังงานหมุนเวียนสำหรับลด ใช้คาร์บอน และทำวิจัยระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสำหรับ พลังงานหมุนเวียนสำหรับลดใช้คาร์บอน ภายใต้กรอบการวิจัย Frontier research

Read More
Grant Project

โครงพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม สำหรับเยาวชน นักวิจัย นวัตกร และบุคคลทั่วไปใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน สนับสนุนโดย บพค.

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนโค้ดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในภาคเหนือ 17 จังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนโค้ด และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับช่วงอายุ มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริง และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Read More
Grant Project

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับทุนวิจัยโครงการ TINT2U

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับทุนวิจัยโครงการ TINT2U หัวข้อโครงการวิจัย การวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไอออนพลังงานสูงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดไอออนในเครื่องไทยแลนด์โทคาแมค-1 (On the analysis of the fast-ion motion and preliminary design of the ion detector.

Read More
X