Event

KMUTT- NSTDA Research Networking

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ทาง มจธ. และ สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ในการพัฒนางานวิจัยและรับทุน ภายใต้โครงการ “พัฒนาบันฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. -สวทช.)” ผ่านช่องทางการประชุมแบบออนไลน์ KMUTT- NSTDA Research Networking
โดย มีสมาชิกของศูนย์ TaCS ได้แก่ ผศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ และ ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (มจธ.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยในครั้งนี้ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)” ในครั้งนี้

X