Event

Cosmology with Computations (CosCOM) ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนําในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับ นานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน”

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยบุตร บุรีคำ นักวิจัย L2 เครื่อข่ายนานาชาต CaRe Network ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ TaCS-CoE ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cosmology with Computations (CosCOM)” ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนําในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับ นานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน” ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสู่สถาบันเครือข่ายในประเทศ เพิ่มความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสถิติที่ใช้ในการวิจัย และโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเช่น CLASS, Monte Python และ GetDist โปรแกรมช่วยคำนวณ Mathematica ในเอกภพวิทยา และเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด องค์ความรู้ แนวทางงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และจักรวาลวิทยา

X