Event

Congratulation to Dr. Ekapong Hirunsirisawat

ขอเเสดงความยินดีกับ ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น สหพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) Synchrotron Light Research Institute (Public Organization)

X