Event

ผลักดัน Coding สู่อาชีพใหม่

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนอง ผู้อํานวยการ บพค. และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เยี่ยมชมบูธ Building Coders: Coding Consortium Northern Thailand ของทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

X