Event

CaRe Network Workshop on Mathematics in Data Science : Network Eide Colloquium Series III

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

X