Meeting

โครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจธ. และคณะ ในโครงการเสวนา “อธิการบดี พบ อาจารย์ นักวิจัย มจธ” ระยะสอง ครั้งที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่อาจารย์ และนักวิจัย ของ มจธ. ได้รับทราบเข้าใจแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนสามารถวางแผน การทำงานและปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน

X