Meeting

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน

รศ.ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านทฎษฎีและวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นตัวแทนหัวหน้าศูนย์ TaCS – CoE รายงานผลรอบ 36 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 9.40-10.10 น. ผ่าน ZOOM Meeting

X