Grant Project

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับทุนวิจัยโครงการ TINT2U

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับทุนวิจัยโครงการ TINT2U หัวข้อโครงการวิจัย การวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไอออนพลังงานสูงเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดไอออนในเครื่องไทยแลนด์โทคาแมค-1 (On the analysis of the fast-ion motion and preliminary design of the ion detector in Thailand Tokamak-1) ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

X