Grant Project

ดร.ทรงพล ศรีวงษา และ ดร.นนท์ ทองโปร่ง ได้รับคัดเลือกทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ดร.ทรงผล ศรีวงค์ษา ได้รับคัดเลือกทุนพัฒนาศักยภาพประจำปี 2564 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  • ดร.นนท์ ทองโปร่ง ได้รับคัดเลือกทุนพัฒนาศักยภาพประจำปี 2564 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) กับ Prof. Timon Rabczuk ซึ่งมี citations มากกว่า 41,800 และ h-index 108 ที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 3 เดือน
X