Grant Project

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ TaCS-Center of Excellence ทั้งสามท่าน ที่ได้รับทุน บพค. ทุนวิจัยแกนนำในภาคีสำคัญของโลก ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ TaCS-Center of Excellence ทั้งสามท่าน ที่ได้รับทุน บพค. ทุนวิจัยแกนนำในภาคีสำคัญของโลก ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการเรื่อง “โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ภายใต้แผนงาน N41 (S3P19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเรื่อง “โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ภายใต้แผนงาน N41 (S3P19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งบริหารและจัดการทุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นั้น ในการนี้ บพค. ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อเสนอโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร บพค. ให้ดำเนินการในงบประมาณไม่เกิน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (1 มีนาคม 2567– 28 กุมภาพันธ์ 2568)

และขอแสดงความยินดี กับเครือข่ายนักวิจัยแกนนำทั้ง 5 สถาบัน ของสมาชิก CaRe Network ได้รวมกันก่อตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (CaRE NETWORK-Global Research Network Center)ในปี 2024 นี้อีกด้วย

X