Grant Project

การยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน สนับสนุนโดย บพค.

หัวหน้าโครงการ ศ. ดร.ภูมิ คำเอม

เป้าหมายโครงการ เพื่อยกระดับให้นักวิจัยไทยได้เป็นแกนนำในภาคี สำคัญของโลก ด้านพลังงานหมุนเวียนสำหรับ ลดใช้คาร์บอน พัฒนาแพลทฟอร์มในการยกระดับนักวิจัยไทย ให้เป็นผู้นำในภาคีเครือข่ายโลกในด้านเทคโนโลยี สำหรับพลังงานหมุนเวียนสำหรับลด ใช้คาร์บอน และทำวิจัยระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสำหรับ พลังงานหมุนเวียนสำหรับลดใช้คาร์บอน ภายใต้กรอบการวิจัย Frontier research เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้โครงการวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value Creation Model) ในการ ออกแบบกระบวนการ ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไทยให้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก ประกอบด้วย นักวิจัย 14 ท่าน จาก 7 มหาวิทยาลัยของไทย

X