TaCS Event Professor Dr. Poom KUMAM with graduate students joint Sakura Program in Science 2022 at Shimane University 23-31 October 2022
Event

Professor Dr. Poom KUMAM with graduate students joint Sakura Program in Science 2022 at Shimane University 23-31 October 2022

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม Sakura Science Exchange Program in Science ณ Shimane University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 23-31 ตุลาคม 2565 ซึ่งการเดินทางครั้งนี้สนับสนุนโดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST

Sakura Science Exchange Program in Science จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาแนวทางความร่วมมือทั้งด้านวิจัย และวิชาการกับทาง Shimane University ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 5 คน โดยกิจกรรมในโครงการจะมีกิจกรรม Workshop การนำเสนองานวิจัยระหว่างนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการบรรยายในลักษณะของการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จาก Shimane University และนอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษา ณ Matsue และ Kurashiki City เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

Exit mobile version