TaCS Event ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับ University of Bremen ประเทศเยอรมัน
Event

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับ University of Bremen ประเทศเยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการ Center of Excellence in Theoretical and Computation Science คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการการประยุกต์ใช้งานองค์ความรู้ด้าน Optimization และร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Prof. Thorsten Dickhaus. (Vice Dean of Mathematics and Computer Science Faculty at University of Bremen) ณ University of Bremen ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566

Exit mobile version